بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تماس با ما

شرح وظایف مسئول خدمات :

 1. تنظیم برنامه روزانه و تقسیم وظایف بین قسمت های تحت سرپرستی و هماهنگی وهدایت واعمال کنترلهای لازم
 2. هماهنگی و نظارت برای ارائه خدمات عمومی در سطح بیمارستان نظیر تنظیف و جمع آوری و دفع زباله ،نقل و انتقال تخت ها و تشک ها در اتاق های بخش ها وانتقال دارو ولوازم مورد نیاز بخش ها و جابجایی البسه و ملحفه برای شستشو
 3. هماهنگی و اقدام برای ارائه خدمات در زمینه امور مربوط به آبدارخانه و توزیع غذا در سطح بخشهای مختلف بیمارستان
 4. نظارت بر آماده نمودن بيمار براي انتقال به اطاق عمل ،راديولوژي ،وساير قسمت ها تحت نظارت پرستار
 5. نظارت بر امور نظافت كليه اطاق ها وراهروها ي بخش وسرويسهاي بهداشتي وساير قسمتهاي بيمارستان اعم از كف –ديوار و يا وسايل بيمارستاني نظير لوله هاي آزمايشگاه و غيره طبق نظر دستور مافوق 
 6. نظارت بر كنترل كپسولهاي بخش و جايگزين كردن كپسول هاي خالي با كپسولهاي پر
 7. نظارت بر تخليه سطلهاي زباله بيماران و اطاقهاي عمل وساير قسمتهاي بخش ها در محل خاص تمركز زباله بيمارستاني 
 8. نظارت بر نقل وانتقال نامه ها و پرونده ها به قسمتهاي مختلف طبق دستور
 9. نظارت بر نصب بخشنامه ها در تابلو هاي بخش ها و ساير قسمت هاي بيمارستان طبق نظر مقام مسئول
 10. نظارت بر اقدام به تخليه بار در انبار بخش
 11. نظارت بر آماده سازي جسد وانتقال آن به سرد خانه

شرح وظایف خدمات :

 1.  رعایت شئونات اخلاقی واسلامی درمحیط کار
 2. آراستگی وضع ظاهرو لباس کارمطابق بادستورالعمل محیط کارازقبیل تمیزی لباس کار-کفش مناسب-اجتناب ازپوشیدن دمپایی
 3. رعایت واهمیت دادن به بهداشت فردی
 4. الزام به نصب اتیکت برروی لباس در محیط کار
 5. اطلاع داشتن ازبرنامه کاری هفتگی وحضوربه موقع در محل کارخود
 6. رعایت واحترام به سلسله مراتب اداری
 7. آشنایی باشرح وظایف خود ونحوه اجرای صحیح آن
 8. اجرای صحیح واصولی دستورالعمل های مسئول محترم بهداشت محیط درمورد نحوه نظافت واستفاده از مواد شوینده
 9. تهیه موادمصرفی مورد لزوم کارشما دربخشها،به منظورخدمت رسانی بهتر به بیماران وپرسنل درمانی
 10. استفاده بهینه ازموادووسایل مصرفی وجلوگیری ازاسراف
 11. در دسترس بودن جهت انجام امور بخش درمواقع لزوم واجتناب ازترک بی دلیل بخش
 12. عدم استفاده ازتلفن همراه درحین کار
 13. تجمع غیرضروری پرسنل خدمات درشیفتهای مختلف درجلوی بخشها
 14. رعایت واحترام به حقوق بیماران
 15. رعایت واحترام به همکاران خود وتمامی کارکنان بیمارستان
 16. مطلع کردن مسئولین ذیربط ازمشکلات جسمی وروحی خود (بادلیل مستدل پزشکی) به منظورمساعدت وهمکاری باشما،درغیراین صورت حق هیچگونه اعتراضی به شیفت یا بخش محل خدمت خود نخواهید داشت
 17. عدم دخالت درکارکلیه پرسنل واحدهای مستقر دربیمارستان به ویژه بخش درمان و مددکار اجتماعی
 18. لزوم شرکت درکلیه کلاسهای آموزشی مربوط به کار شما که با اطلاع رسانی قبلی برگزارخواهد شد
 19. به منظور بالارفتن کیفیت نظافت وانجام اموربخشها،پرسنل خدمات آقایان وخانمها موظف به همکاری وتقسیم کار با یکدیگرمی باشند
 20. از ورود بی مورد دراتاق رست پرسنل بپرهیزید،حتی جهت نظافت آن ورختکن پرسنل، بامسئول شیفت آن بخش هماهنگی کنید
 21. ازصدازدن یکدیگرازفاصله دور وباصدای بلند دربخشها ومحیط بیمارستان خودداری کنید
 22. استفاده ازموادسفیدکننده(آب ژاول- وایتکس)درکلیه بخشها به استثناء آزمایشگاه- اتاق عمل و زایشگاه ممنوع می باشد
 23. استفاده ازماسک ودستکش مناسب درحین کار به منظورحفظ سلامتی وپیشگیری از آلودگی بدن

شرح وظایف پرسنل خدمات آقایان :

 1. نظافت تمام سطوح بخشها:کف تمام اتاقها(پشت درها- پشت کمد بیماران- زیرتخت بیماران و...)- ایستگاه پرستاری- اتاقهای کنفرانس- رختکن پرسنل- اتاق انتظارواستراحت همراهان- پاسیوها
  • توجه:نظافت اتاق رست ورختکن پرسنل پرستارباید باهماهنگی مسئول بخش باشد
 2. نظافت محوطه بیمارستان شامل پیاده روها-جوی های آب وکانالها- پارکینگ پزشکان ونقلیه- پشت بامها- حاشیه های بلوارهاولبه جدولها- نظافت راه پله های ساختمان پزشکان- تخلیه سطلهای زباله محوطه- نظافت قسمتهای چمن کاری شده- بردن زباله های خوابگاه اینترنها- نظافت بانک- تسویه ترخیص- اتاق بیمه- سالن جلوی بانک-ساختمان نقلیه- برداشتن زباله های داخل شمشادها- کمک درامربارگیری یاتخلیه بار و...  
 3. نوع نظافت بخشها باید متناسب باآن بخش باشد
 4. رفع گرفتگی سرویسها ولوله های فاضلاب
 5. گذاشتن وبرداشتن ظرف ادراری از زیرپای بیمار
 6. بستن صحیح گیچ های اکسیژن
  • توجه:هنگام ریختن آب مقطرداخل مخزن گیچ ها دقت کنید تااشتباهی ازمحلول دیگری بجای آب مقطراستفاده نکنید
 7. حمل ترالیهای زباله به اتاق زباله
  • پیچیدن اجساد وانتقال آن به سردخانه بیمارستان
 8. توجه:قبل ازگذاشتن جسد،ازروشن بودن سردخانه مطمئن شوید
 9. انتقال بیماران ازبخشی به بخشی دیگربانظارت وهمراهی پرستار
 10. بردن نمونه های آزمایش به آزمایشگاه وگرفتن جواب ازآزمایشگاه
 11. بردن پرونده ها به حسابداری وتسویه ترخیص وبایگانی
 12. تحویل وسایل مصرفی بخش ازانبارمرکزی ودارویی
 13. تحویل گرفتن دارو ازداروخانه بستری برای بخشها
 14. جابجایی لوازم وملزومات اداری وبیمارستانی ازبخشی به بخشی دیگر
 15. بردن مریض ازاتاق عمل به بخش بادستورونظارت یکی ازپرسنل بخش درمواقعی که اتاق عمل شلوغ است یابیماربرنباشد
 16. گردگیری قابهای عکس- بالای در اتاقهاودرسرویس های بهداشتی - چوب پرده ها- ساعتها- گردگیری مهتابی ولامپهای داخل سقف- نظافت دریچه های کانالها وتهویه های سقفی- فن کوئلها
 17. مسدودکردن درزها و روزنه های اتاقهایی که احتیاج به گذاشتن اشعه ماوراءبنفش دارد،قبل از روشن کردن چراغ اشعه
 18. همکاری باخدمات خانمها درهنگام جمع آوری زباله ها وحمل ترالی زباله
 19. خدمات بخش جراحی مردان بابخش جراحی عمومی زنان وخدمات بخش اطفال بابخشGYNبایدهمکاری داشته باشد

شرح وظایف خدمات خانمها :

 1. رعایت شئونات اخلاقی واسلامی درمحیط کار
 2. آراستگی وضع ظاهرو لباس کارمطابق بادستورالعمل محیط کارازقبیل تمیزی لباس کار-کفش مناسب-اجتناب ازپوشیدن دمپایی
 3. رعایت واهمیت دادن به بهداشت فردی
 4. الزام به نصب اتیکت برروی لباس در محیط کار
 5. اطلاع داشتن ازبرنامه کاری هفتگی وحضوربه موقع در محل کارخود
 6. رعایت واحترام به سلسله مراتب اداری
 7. آشنایی باشرح وظایف خود ونحوه اجرای صحیح آن
 8. اجرای صحیح واصولی دستورالعمل های مسئول محترم بهداشت محیط درمورد نحوه نظافت واستفاده از مواد شوینده
 9. تهیه موادمصرفی مورد لزوم کارشما دربخشها،به منظورخدمت رسانی بهتر به بیماران وپرسنل درمانی
 10. استفاده بهینه ازموادووسایل مصرفی وجلوگیری ازاسراف
 11. در دسترس بودن جهت انجام امور بخش درمواقع لزوم واجتناب ازترک بی دلیل بخش
 12. عدم استفاده ازتلفن همراه درحین کار
 13. تجمع غیرضروری پرسنل خدمات درشیفتهای مختلف درجلوی بخشها
 14. رعایت واحترام به حقوق بیماران
 15. رعایت واحترام به همکاران خود وتمامی کارکنان بیمارستان
 16. مطلع کردن مسئولین ذیربط ازمشکلات جسمی وروحی خود (بادلیل مستدل پزشکی) به منظورمساعدت وهمکاری باشما،درغیراین صورت حق هیچگونه اعتراضی به شیفت یا بخش محل خدمت خود نخواهید داشت
 17. عدم دخالت درکارکلیه پرسنل واحدهای مستقر دربیمارستان به ویژه بخش درمان و مددکار اجتماعی
 18. لزوم شرکت درکلیه کلاسهای آموزشی مربوط به کار شما که با اطلاع رسانی قبلی برگزارخواهد شد
 19. به منظور بالارفتن کیفیت نظافت وانجام اموربخشها،پرسنل خدمات آقایان وخانمها موظف به همکاری وتقسیم کار با یکدیگرمی باشند