بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

تماس با ما

مسئول تجهیزات پزشکی

مسئول تجهیزات پزشکی مسئول واحد :   نام و نام خانوادگی :                                      مهندس جواد زارع سمت :                                                                مسئول تجهیزات و ملزومات پزشکی تحصیلات :                                                   ...