بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

سیاستهای بیمارستان

از آنجا كه تدوين سياستهاي اصلي بيمارستان از وظايف تيم مديريت و رهبري مي باشد لذا پس از برگزاري جلسه با حضور اعضاي تيم مديريت و رهبري و با نظر اكثريت اعضا، همچنين با توجه به اولويتهاي وزارتخانه مطبوع و شرايط كنوني سازمان ،  سياستهاي اصلي سازمان تدوين و در اين تاريخ به كليه كاركنان ابلاغ مي گردد .

الزامي است تمام فعاليت هاي بيمارستان و مصوبات كميته هاي بيمارستاني و تصميم گيري هاي درون سازماني، اولويت بندي هزينه ها و مديريت منابع  در راستاي اين سياستها بوده و  تمامي كاركنان ميبايست از آن آگاهي كامل داشته باشند .

عناوين سياستهاي اصلي بيمارستان :

1-      دسترسي عادلانه و همگاني به خدمات سلامت با كيفيت و ايمن

2-      مديريت خطر حوادث  و بلايا

3-      استقرار  استانداردهاي اعتبار بخشي بيمارستاني

4-      افزايش رضايتمندي ارباب رجوع و كاركنان

5-      ارتقاء فرهنگ ايمني كاركنان و ارباب رجوع

 6-   پيشگيري و كنترل عفونتهاي بيمارستاني

7-   آموزش همگاني جهت ارتقاء فرهنگ خود مراقبتي