بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech 2

شماره تلفن بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

عناوین سیاستهای اصلی بیمارستان

عناوین سیاستهای اصلی بیمارستان از آنجا كه تدوين سياستهاي اصلي بيمارستان از وظايف تيم مديريت و رهبري مي باشد لذا پس از برگزاري جلسه با حضور اعضاي تيم مديريت و رهبري و با نظر اكثريت اعضا، همچنين با توجه به اولويتهاي وزارتخانه مطبوع و شرايط كنوني سازمان ،  سياستهاي اصلي سازمان تدوين و ...

سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد

سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد سازمانهای بیمه گر، طرف قرارداد با بیمارستاندکتر علی شریعتی فسا به شرح زیر میباشد : بیمه خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح کمیته امداد امام خمینی (ره( بانک ملت بانک سپه بانک تجارت شرکت بیمه ایران (جهت بیماران بستری) شرکت ...

معرفی بیمارستان

معرفی بیمارستان بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در سال 1347 با پروانه ساخت 25 تخت مصوب با متراژ 22000متر مربع و مساحت زیربنای 3800 مترمربع تاسیس گردید این مرکز مورخ 1358/2/18 با تعداد  تخت 75 مصوب وزارت بهداری و بهزیستی وقف و پس از آن با تعداد 90 تخت مصوب به دانشگاه علوم ...

منشور حقوق بیمار

منشور حقوق بیمار منشور حقوق بیمار 1- بيمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب موثر و همراه با احترام كامل را بدون توجه به عوامل نژادي ، فرهنگي و مذهبي از گروه درمان انتظار داشته باشد .  2- بيمار حق دارد محل بستري ، پزشك ، پرستار و ساير اعضاي گروه معالج خود را ...