بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

به منظور بررسی نقاط حادثه خیز بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا،  دکتر ضرغامی ریاست  بیمارستان در راس هیاتی از مدیران این بیمارستان با همراهی مسئول کمیته بحران از قسمتهای مختلف بیمارستان بازدید کردند و خطرات احتمالی را مورد بررسی قرار دادند.