بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; 

آرزو عوض زاده، كارشناس كار درماني بيمارستان دكتر علي شريعتي فسا گفت: كار درماني نقش مهمي در بهبود بيماران بستري در بخش اعصاب و روان دارد و نتايج اين شيوه درمان براي اين دسته از بيماران با توجه به شرايط و شدت اختلالات آنها متفاوت است.

وی اظهار داشت: در اين روش درماني با استفاده از فعاليت هايي مانند، تمرينات بدني و بازي هاي سرگرم كننده، هنرهاي دستي، تشكيل گروه هاي ورزشي و انجام يوگا و همچنين با انجام تمرينات و تكنيك هاي آرامبخش، از ناراحتي هاي جسماني بيماران اعصاب و روان مانند لرزش، سفتي عضلات و درد آنها كاسته مي شود.
عوض زاده  افزود: همچنين در اين روش به بيماران آموزش داده مي شود چگونه از اضطراب خود بكاهند.
كارشناس كاردرماني بيمارستان دكتر علي شريعتي فسا بيان كرد: اين نوع درمان، بيماران را تشويق مي كند تا فعاليت هاي روزانه اي براي برون ريزي احساسات خود پيدا كنند.
عوض زاده بيان داشت: همچنين اين روش درماني در تنظيم احساسات بيماران اعصاب و روان نقش بسزايي دارد و باعث بالا رفتن اعتماد به نفس آنها از طريق موفقيت هاي روزانه در گروه هاي فعاليت، افزايش حس كنترل از نظر جسماني و عاطفي و غلبه بر احساسات منفي و آسيب پذير آنان مي شود.
اين كار درمانگر اضافه كرد: بهبود تمركز، كاهش گيجي، كمك به كاهش افكار مزاحم با استفاده از فعاليت هاي سازمان يافته و منسجم، ايجاد مهارت هاي حل مشكل، هوشيار ساختن تفكر و آماده سازي بيمار براي بازگشت به خانه و جامعه از مهارت هايي هستند كه بيماران با كمك كار درماني به دست مي آورند.
وي ادامه داد: آموزش هاي كاردرماني به گونه اي است كه بيماران از وقت آزاد خود به صورت مناسب تر و سالم تري استفاده مي كنند و اين روش آنها را تشويق مي كند تا قسمتي از روز خود را در آرامش و سرگرمي بگذرانند.
به گفته عوض زاده، كار درماني در بهبود روابط اجتماعي بيماران اعصاب و روان نقش موثري ايفا مي كند زيرا بيماران با شركت در گروه هاي مناسب، سطح آرامش و توانايي هاي آنها در اعتماد به ديگران افزايش مي يابد.
او گفت: ارزيابي دقيق و جامع از عملكرد بيمار، در نظر گرفتن برنامه هاي مداخله اي متناسب با شرايط بيمار، آموزش بيمار در مورد ويژگي هاي بيماري و راه هاي غلبه بر بيماري، آموزش مراقبين و افراد خانواده در مورد نحوه برخورد با بيمار و شرايط بيماري از مهمترين وظايف كار درمانگران در زمينه بهداشت رواني و كار با بيماران رواني است.