بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

دیدار ریاست بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا (خانم دکتر هدایتی ) و مدیر بیمارستان (خانم زبردست) با قائم مقام معاون درمان  وزارت بهداشت در حوزه روان و اعتیاد (جناب آقای دکتر حاجبی ) به منظور توسعه بخش اعصاب و روان ، سوم و چهارم اسفند ماه در وزارتخانه انجام شد . همچنین جهت افزایش اعتبارات مالی و ارائه خدمات بیشتر به بیماران اعصاب و روان دیدار و رایزنی با جناب آقای رضایی مدیر بودجه و اعتبارات و معاون درمان وزارت بهداشت انجام شد .