بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

جلسه پرسش و پاسخ با حضور مسئولین بخش ها ی مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی ، در تاریخ پنجشنبه 22/12/92 برگزار گردید.

ضمن بررسی شرایط موجود در هر واحد ، راهکارهایی جهت حل مشکلات ارائه گردید . و به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات درمانی در سال 93 برنامه ریزی های لازم انجام شد . از دستاوردهای مهم جلسه ، برنامه ریزی جهت شکل گیری چندین جلسه بین واحدی جهت تعامل بهتر بین واحدها ی مختلف بیمارستان بود.