بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

  

برگزاری مسابقه بهترین چیدمان سفره هفت سین در بخش های بیمارستان دکتر علی شریعتی از تاریخ 20/12/92 تا 16/1/93 .

به بهترین طرح از سوی مدیریت جایزه تعلق می گیرد.