بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار


مهلت مسابقه چیدمان هفت سین به پایان رسید.

 سفره هفت سین در بخش های دیالیز، اعصاب و روان، بیماری های خاص، حوزه مدیریت و ترک اعتیاد به نمایش گذاشته شد.

جایزه بهترین چیدمان هفت سین به بخش ترک اعتیاد تعلق گرفت. ضمنا از سایر بخش ها قدردانی به عمل آمد.