بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کمیته ماهانه کنترل عفونت با محوریت برنامه ریزی جهت شستشوی پتوهای بخش اعصاب و روان و همچنین برطرف نمودن مشکلات بهداشتی بیماران دراین بخش با حضور ریاست محترم،مدیر، مترون بیمارستان و مسئولین واحد های مربوطه  مورخ97/1/30 تشکیل شد.

در این جلسه مشکلات واحد CSR نیز بررسی و تصمیماتی اتخاذ گردید.