بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کمیته اقتصاد درمان بخش اعصاب و روان با حضور ریاست محترم ،مدیر ،مترون ،ودیگر مسئولین مربوطه در دفتر مدیریت بامحوریت بررسی مشکلات اسناد بیماران سرپایی  ECT، تعیین مسئول ECT ،تدابیری جهت کاهش کسورات بخش اعصاب و روان و تعیین رابط اقتصاد درمان این بخش،برگزار شد.