بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا:

واکراند ایمنی داروخانه بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا با حضور مدیر،مترون ومسئول فنی وپرسنل داروخانه برگزار گردید.

دراین جلسه مشکلات ایمنی  و پرسنلی داروخانه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.