بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا:

دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: درتاریخ11/6/97ساعت 11صبح با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان، مدیر درمانگاه حمزه، مهندس جوکاران نماینده معاونت بهداشتی وآقای حسینی نمایندهEOCشهرستان و با حضورتمامی سوپروایزرین ومسئولین بخشها، پرسنل اداری و تاسیسات بیمارستان مانور دور میزی  در رابطه با زلزله ونحوه برخورد با آن قبل، حین و بعد از زلزله برگزار گردید که مسئولین بخشها موظف شدند تمام نقاط پرخطر بخش خود را معرفیکنند تا در اسرع وقت ایمن سازی گردد.