بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا:

دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت: درتاریخ12/6/97ساعت8 صبح با حضورمترون بیمارستان، مسئول تاسیسات و پرسنل بخش اعصاب و روان بیمارستان مانور دور میزی در رابطه با مشکلات بخش در زمینه بحران برگزار گردید در ادامه 3 مانور دیگر در رابطه با قطع برق، راههای خروج اضطراری و کپسولهای آتشنشانی در محوطه بیمارستان به صورت چهره به چهره برگزار گردید.