بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط  عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا:

دبیر کمیته بحران بیمارستان دکتر علی شریعتی فساگفت:درتاریخ12/6/97درساعت19:30بعدازظهر مانورآنکال بحران باحضورسوپروایزرعصرو شب در بیمارستان برگزار گردید.این مانور فراخوان مسئولین بیمارستان ، رییس EOCومسئولین بخشها بود که با موفقیت در کمترازیک ساعت به پایان رسید.نقاط ضعف و قوت این بحران توسط مسئول مربوطه ثبت و به ریاست و مدیریت بیمارستان گزارش گردید.