بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

کنفرانس آموزشی روشهای کنترل عفونت  با ارائه سرکار خانم آبادی برگزار شد. دراین کنفرانس  آموزشی که پرسنل اداری، انتظامی، تاسیسات و واحدهای پاراکلینیکی شرکت داشتند در مورد نحوه مراقبت از خود در مقابل آسیبهای محیطی نیز آموزش داده شد.

کنفرانس کنترل عفونت پنجشنبه 13دی ماه در سالن کنفرانس بیمارستان شریعتی برگزار گردید.