بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;
 مدیر بیمارستان شریعتی شهرستان فسا ، مدیر پرستاری ومسئول اقتصاد درمان این مرکزدرمانی ، از بخشهای بستری اورژانس زنان،بخش زنان واورژانس مردان بیمارستان ابن سینا که با جدیدترین متد روز بخشهای اعصاب وروان ساخته شده است بازدید نمودندواز نزدیک با روند خدمت رسانی به بیماران اعصاب وروان ونحوه نگهداری از بیماران آشنا شدند.

سرکار خانم زبردست ،ضمن تقدیر از خدمات ارزنده همکاران این مرکز در خدمات رسانی به بیماران اعصاب وروان اعلام نمود که در شهرستان فسا اقدام به راه اندازی بخش اعصاب وروان زنان ومردان نموده اند.به همین منظور با بازدید از این مرکز درخواست تبادل اطلاعات علمی وآموزشی در ارتقای سطح خدمت رسانی به بیماران اعصاب وروان را نمودند و فرآیند راه اندازی خدمات جدید ویژه بیماران اعصاب وروان در این مرکز را بررسی نمودندو هدف از این حضور را بازدید از دستاوردهای تحول آموزشی ودرمانی در این مرکز دانستند.

وی  افزود: در این بازدید شاخص مراقبت فیزیکی انجام شده در بیماران اعصاب وروان، خدمات سلامت روان، مراقبت ونحوه ی نگهداری مربوط به بیماران اعصاب وروان در معرض خطر، نحوه ایزوله بیمار وفضاهای فیزیکی را مورد بررسی قرار دادند.

طاهره زبردست مدیر داخلی ،زهرا مهر پیما مدیر پرستاری وطاهره مصلح مسئول اقتصاد درمان بیمارستان شریعتی فسا دوشنبه یکم بهمن ماه ۹۷از بخشهای مرکز آموزشی درمانی ابن سینا بازدید نمودند.