بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شرریعتی فسا;

دکترحیدری مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت و هیات همراه از بخشهای مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا بازدید نمودند و روند ارائه خدمات درمانی به بیماران در این مرکز درمانی را مورد بررسی قرار دادند.