بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

جلسه بررسی راهکارهای  افزایش درآمد و کاهش هزینه های بخشهای بالینی با حضورمترون،سوپروایزرین و سرپرستاران برگزار گردید.

در این نشست راهکارهای کلی و اختصاصی در بخشهای بالینی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان جلسه مقررگردید کلیه راهکارها توسط مترون بیمارستان به صورت کتبی به مدیر داخلی محترم ارائه گردد.