بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی فسا در راس هیاتی از کارشناسان از اتاق امحاء زباله بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا بازدید کردند و مراحل جمع آوری و تفکیک زباله این بیمارستان را مورد بررسی قرار دادند.