بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

مهدی جاویدی خیر و نیک اندیش فسایی 2دستگاه اسپیلت و 2دستگاه تلویزیون به ارزش 106میلیون ریال به بخش آنکولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا اهدا نمود.