بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

لیلا مظلومی دبیر کمیته بهداشت محیط بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا گفت:  این کمیته در تاریخ 98/2/19 با حضور حداکثری اعضایش  در مرکز مدیریت این بیمارستان تشکیل جلسه داد .

دراین نشست در مورد سم پاشی بیمارستان و تهیه محلولهای ضدعفونی مصوباتی تصویب شد و در دستوار کار قرار گرفت.