بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

کمیته پرستاری با حضور مترون و سرپرستاران بخشهای مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا تشکیل جلسه داد.

اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه لزوم بررسی موجودی انبارهای بخشها و منطقی بودن درخواستها از انبارمرکزی، لزوم بررسی استانداردهای اعتبار بخشی بخشهای بالینی ویرایش چهارم و آمادگی جهت شرکت در طرح بسیج ملی کنترل فشار خون بالا بود.