بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

نشستی با حضورمدیریت ، مترون ، سرپرستاران،سوپروایزران و منشی های بخشهای مختلف بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا در مدیریت بیمارستان با محوریت الکترونیکی شدن پرونده های پزشکی و مشکلات آن به روایت تصویر