بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

واکراند ایمنی بخش آنکولوژی جهت بررسی مشکلات ایمنی بخش آنکو، تجهیزات پزشکی و ایمنی بیماردر مدیریت بیمارستان برگزار شد .