بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی فشار خون مستقر در درمانگاه حمزه  به روایت تصویر