بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

کمیته تشویق و تنبیه بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا با حضور دکتر ضرغامی ریاست، خانم زبردست مدیریت ،خانم مهرپیما مترون،مهندس عسکری مدیر عمومی و خانم کریمی مسئول بهبود کیفیت بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا تشکیل جلسه داد و مسائل مربوط به این حوزه مورد بررسی قرار گرفت .

این نشست سه شنبه 11تیرماه در مدیریت بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.