بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی کنترل عفونت (اهمیت بهداشت دست)با ارائه خانم آبادی درتاریخ 13 تیرماه  سالن کنفرانس بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا برگزار گردید.