بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی NEVER EVENT (وقایعی که هرگز نباید اتقاق بیفتد) به همراه آموزش روش RCA در دو سانس جهت حضور حداکثری کارکنان پرستاری روز پنجشنبه 20تیرماه در سالن کنفرانس این بیمارستان برگزار شد.

در این دوره آموزشی خانم مهرپیما مترون بیمارستان شریعتی با ارائه این کنفرانس بر اهمیت شناخت کدهایEVER EVENTN ،گزارش دهی تمام موارد و همکاری در ریشه یابی خطاها تاکید کردند.