بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری روز جمعه با حضور پرستاران در پای صندوق رای  برگزار شد.