بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دوره آموزشی مسمومیت با اپیوم ها با ارائه دکتر بیژنی و با حضور کادر پرستاری و بهیاری بیمارستان دکتر علی شریعتی روز چهارشنبه 98/5/16 به مدت 2ساعت در سالن کنفرانس این بیمارستان برگزار گردید.