بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

کمیته پرستاری با حضورمترون، سوپروایزورین و سرپرستاران بیمارستان شریعتی در دفتر مدیریت این مرکز درمانی برگزار شد. دراین جلسه بر رعایت فرم، اتیکت، پوشش استاندارد وبررسی راهنمای چهارم اعتبار بخشی در مراقبتهای عمومی بالینی تاکید گردید. دراین نشست حاضرین مشکلات خود را مطرح و تصمیماتی جهت رفع آنها گرفته شد.