بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

کمیته طب انتقال خون بیمارستان شریعتی با حضور سرکار خانم زبردست مدیریت، سرکار خانم مهرپیما مترون بیمارستان ، دکترتوسلی پاتولوژیست و سایر اعضاء این کمیته تشکیل جلسه داد.

دراین جلسه در خصوص خطاهای موجود در آزمایشات بیماران بستری در بخشهای مختلف این بیمارستان ، عوارض مشاهده شده در بیماران حین تزریق خون و دیگر مسائل مربوط به این حوزه بحث و گفتگو شد و تصمیماتی گرفته شد.

این نشست سه شنبه 12شهریور در مدیریت بیمارستان دکتر علی شریعتی برگزار گردید.