بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

کمیته بهداشت محیط و کنترل عفونت به ریاست دکتر ضرغامی ریاست بیمارستان دکتر شریعتی  تشکیل جلسه داد. در این جلسه که مدیریت و مترون بیمارستان و سایر اعضاء این کمیته  نیز حضور داشتند مسائل مربوط  به حیطه بهداشت محیط و کنترل عفونت مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات گرفته شده، جهت اجرا در دستور کار قرار گرفت.