بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکترعلی شریعتی فسا;

واکراند ایمنی بخش نوروعفونی به ریاست  دکتر ضرغامی رییس  بیمارستان دکترعلی شریعتی فسا در سالن کنفرانس این بیمارستان برگزار گردید. در این جلسه مشکلات ایمنی مربوط به بیماران ، پرسنل و تجهیزات بخش نوروعفونی این مرکز درمانی مورد بررسی قرار گرفت.