بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

 کمیته بهداشت محیط بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا به ریاست دکتر ضرغامی ریاست این بیمارستان، پنجشنبه 30/8/98 با حضور سایر اعضا در مرکز مدیریت بیمارستان شریعتی تشکیل جلسه داد و به بررسی مسائل و مشکلات پیرامون بهداشت محیط در این مرکز درمانی پرداخت.