بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

با توجه به نیاز سنجی مترون و سوپروایزورین بالینی و آموزشی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا مبنی بر نیاز پرسنل پرستاری این بیمارستان به داشتن اطلاعاتی به روز در مورد داروهای ترالی اورژانس، آزمون مذکور طی دو نوبت در روزهای دوشنبه و چهارشنبه ( چهارم و ششم آذرماه) با شرکت پرسنل پرستاری این مرکز درمانی در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید.