بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

بازدید ایمنی از بخشهای مختلف بیمارستان با حضور دکتر ضرغامی، سرکار خانم زبردست، سرکار خانم مهرپیما و سرکار خانم خوش خلق انجام گرفت.