بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

دکتر علی اصغر خالقی ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا در راس هیاتی از معاونین این دانشگاه از ساختمان در حال احداث دیالیز بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا بازدید و روند پیشرفت آن را مورد بررسی قرار داد.