بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شریعتی فسا;

کنفرانس آموزشی ارتباط مناسب با دیگران با ارائه آقای محمد رضاییان کارشناس ارشد روانشناسی و با شرکت کادر درمان این بیمارستان در تاریخ 23آذرماه در سالن کنفرانس برگزار گردید.