بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر شریعتی فسا;

به مناسبت گرامیداشت روز پرستار  آقای سینایی رییس بانک رفاه کارگران فسا به همراهی دکتر ضرغامی ریاست ،سرکار خانم زبردست مدیریت ، مهندس عسکری مدیر امور عمومی ، آقای صادقی سوپروایزور و آقای سجادی انتظامات بیمارستان ضمن دیدار با پرستاران کشیک در بخشهای مختلف بیمارستان، روز پرستار را با اهداء شاخه گل و شیرینی به آنان تبریک گفتند.