بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

پرسنل واحد مدارک پزشکی بیمارستان شریعتی با حضور در دفتر مدیریت با اهداء گل و شیرینی روز پررستارا به سرکار خانم زبردست مدیریت بیمارستان تبریک گفتند.