بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

کمیته بررسی خطاهای دارویی داروخانه با حضور ریاست، مدیریت ، مترون، مسئولین بخشها و با شرکت پزشکان داروساز بیمارستان شریعتی در دفتر مدیریت این بیمارستان برگزار شد و به بررسی خطاهای دارویی پرداخته شد . در این نشست برای رفع خطاهای دارویی تصمیماتی جهت پیگیری گرفته شد که در دستور کار قرار گرفت.