بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

 کمیته تشویق و تنبیه با حضور ریاست، مدیریت ، مترون و سایر اعضاء در دفتر مدیریت این بیمارستان تشکیل جلسه داد.