بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

طبق استانداردهای ملی اعتبار بخشی بیمارستانها، تیم ارزیابی وزارت بهداشت جهت ارزشیبابی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا دراین مرکز درمانی حضور یافتند و ضمن بازدید از کلیه بخشها و  واحدهای این بیمارستان به ارزیابی خدمات درمانی، مراقبتی، تشخیصی و آموزشی بیمارستان بر اساس استانداردهای ملی اعتباربخشی پرداختند.