بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

ریاست و مدیریت بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا ضمن حضور در بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان و دیدار با همکاران، از زحمات تک تک کارکنان در برنامه 2روزه اعتباربخشی تشکر کرد.