بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

با توجه به دستورالعمل های وزارت بهداشت و موازین کنترل عفونت و بهداشت محیط در ارنباط با مبارزه با بیماری کرونا ویروس عملیات گندزدایی در بخش های درمانی بیمارستان دکتر علی شریعتی با نظارت کادر مدیریت بیمارستان و سوپروایزور بالینی این مرکز انجام گردید.