بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا;

ساختمانهای اداری بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا توسط آقای بابایی امین اموال این بیمارستان ضدعفونی گردید.