بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

ایستگاه غربالگری فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان شریعتی

ایستگاه غربالگری فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان شریعتی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان شریعتی

ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در بیمارستان شریعتی به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون پرسنل  مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا

بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره برق شهرستان فسا سنجش فشار خون پرسنل اداره برق و مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره آب شهرستان فسا

استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره آب شهرستان فسا به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در اداره آب شهرستان فسا سنجش فشار خون پرسنل اداره آب و مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان

بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در واحد پذیرش بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ...

کنفرانس آموزشی داروهای آنتی کوآگولانت برگزار گردید.

کنفرانس آموزشی داروهای آنتی کوآگولانت برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; کنفرانس آموزشی  با موضوع داروهاي آنتی کوآگولانت و مراقبتهای  پرستاري آن توسط آقای حیدری  با حضور پرستاران  بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا  برگزار گردید. این کنفرانس آموزشی در تاریخ 98/3/26در سالن کنفرانس ...

بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه

بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه به گزارش روابط عمومی بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا; استقرار ایستگاه غربالگری و اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون در درمانگاه حمزه سنجش فشار خون مراجعین ارائه آموزشهای مورد نیاز معرفی سامانه و ثبت فشار خون در سایتsalamat.gov.ir این ایستگاه توسط ...